Doğrusal (linear) programlama problemlerini Excel Çözücü (Solver) ile nasıl kolayca çözebileceğimize bakalım.

Senaryo

Operasyon alanını genişletmek isteyen bir şirket en fazla 11 yeni mağaza açmayı planlıyor. Bu mağazaları her lokasyonda üç mağaza türünden birinde inşa edecekler — küçük süpermarket, büyük süpermarket veya hipermarket. Market türlerine göre inşaat maliyeti, gerekli çalışan sayısı, ve yıllık net gelir aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Neden ile Başla kitabında Simon Sinek bize ne anlatıyor?

Neden ile Başla kitabı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Girişimci Yetiştirme Programında her ay seçilen bir kitabı beraber okuyoruz ve ay sonunda kitap tahlili gerçekleştiriyoruz. Bu yazımda size Mayıs ayında okuduğumuz ‘Neden ile Başla’ kitabının içine kendi yorumumu da kattığım bir özetini yapmak istiyorum.

Kitabın başında yazar, yaptıkları işi neden yaptığını bilmeyen kurumların ve insanların…

Eco-friendly, eco-conscious, natural, organic, cruelty-free, sustainable, compostable, renewable, biodegradable…

These ‘green’ words have long been surrounding us in our day-to-day lives since the efforts to increase awareness of environmental protection have borne fruit — thanks to individuals and organizations involved in the movements promoting responsible living.

As people became wised…

Nice Şenolan

Even the smallest contribution can have huge repercussions.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store